Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 OZ, zejména pak, nikoliv však výlučně, v případě dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele.

Kupující-spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit za níže uvedených podmínek. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení ve stanovené lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od prodávajícího ke kupujícímu-spotřebiteli.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Podmínky:

  1. Kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. od převzetí posledního kusu zboží, položky nebo části dodávky, je-li obsahem koupě více kusů zboží, několik položek nebo částí dodávky;
  2. Kupující-spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodejci. Odstoupení od smlouvy adresuje kupující-spotřebitel na e-mailovou adresu prodávajícího, info@bartida.eu, případně na doručovací adresu prodávajícího uvedenou níže v kontaktních údajích.
  3. Kupující-spotřebitel může k odstoupení od kupní smlouvy využít také formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, dostupný zde. Kupující-spotřebitel tento formulář zašle emailem na info@bartida.eu a následně takto vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;
  4. Kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny BARTIDA Bar&Shop na adrese Havelská 500/25, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 1.;
  5. Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození);
  6. Byla-li snížena hodnota zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za takto sníženou hodnotu zboží.

Z odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 2. výše musí být zjevné, kdo jej činí a jakého zboží se týká. Za tímto účelem musí odstoupení od kupní smlouvy obsahovat zejména číslo objednávky. Týká-li se odstoupení od kupní smlouvy jen části objednávky, uvede kupující-spotřebitel rozsah zboží, pro který od kupní smlouvy odstupuje.

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená kupní cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupujícím-spotřebitelem, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou kupní cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě snížení hodnoty zboží z důvodu na straně kupujícího podle bodu 6. výše, je prodávající oprávněn započíst odpovídající sníženou hodnotu oproti své povinnost vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu. O tomto kroku prodávající kupujícího-spotřebitele vyrozumí.

Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy zaniká, pokud jej Kupující neuplatní ve lhůtě a způsobem stanoveným v předchozích odstavcích tohoto článku VOP. Bude-li se kupující-spotřebitel domáhat odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy, upozorní prodávající kupujícího-spotřebitele na skutečnost, že takové odstoupení od kupní smlouvy není účinné. Pokud kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu zpět zboží po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy ve snaze odstoupit od kupní smlouvy, informuje prodávající kupujícího-spotřebitele, že k odstoupení od kupní smlouvy nedošlo a na náklady kupujícího-spotřebitele zašle prodávající zboží zpět na adresu uvedenou v objednávce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevného pochybení v uvedení ceny zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména chybné uvedení desetinné čárky v ceně zboží, chybné vynechání číslice nebo naopak uvedení číslice navíc v ceně zboží, zjevně nízká cena zboží způsobená lidským či technickým faktorem (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní, kalkulacích či tisku. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že vyjde najevo, že kupující nedovršil věk 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem), a to od uzavření smlouvy do okamžiku předání balíku obsahujícího zboží, čímž by jinak došlo k porušení podmínek stanovených těmito VOP, ujednáními kupní smlouvy a platnými právními předpisy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Kupující si zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží kupujícím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Má-li věc vadu, má kupující-spotřebitel tato práva, a to v pořadí zde uvedeném:

  1. Právo požadovat odstranění vady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil;
  2. Právo podle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud i) prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době, ii) vada se projevila opakovaně, iii) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo iv) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. OZ.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po marném uplynutí této lhůty může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je dále povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k zajištění nápravy, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující své právo u něj.

V případě vady věci může kupující zaslat e-mail na reklamační oddělení prodávajícího na následující e-mailové adrese: info@bartida.eu. Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího na tel. č. +420 257 220 044. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.
Prohlašuji, že je mi 18 a více let.
Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.